เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
"วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นางสาวรุ่งเรือง  กาญจนวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

โทรศัพท์ 086 584 0216

nayok@kokkruad.go.th

ภาพกิจกรรม

     ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕..>>>

16 ธ.ค. 65 (41)

     ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ..>>>

6 ธ.ค. 65 (37)

     กีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕

6 ธ.ค. 65 (32)
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นายเทียม  ชอบทดกลาง
ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์  089 945 5599

tiem.Chobtodklang2507@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 7ประกาศการขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค 348 นครราชสีมา โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 28 มี.ค. 66 5
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สังกัดสำนักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 15 มี.ค. 66 15
3 ประกาศปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงานหรือให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 23 ก.พ. 66 22
4 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 5 ม.ค. 66 84
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 3 ม.ค. 66 52
 1. จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็ก ป้ายพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566 0
 2. จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๓-๐๐๔๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566 0
 3. จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖) ระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566 0
 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านเดื่อ (หน้าโรงเรียนนานาชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2566 0
 5. จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งดินสอ (ซอยบ้านผู้ใหญ่เฉลิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566 0
 6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านเดื่อ (หน้าโรงเรียนนานาชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2566 0
 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านเดื่อ (หน้าโรงเรียนนานาชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 30 มี.ค. 66 1
 2. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านเดื่อ (หน้าโรงเรียนนานาชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 30 มี.ค. 66 2
 3. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 15 บ้านโป่งดินสอ (ซอยบ้านผู้ใหญ่เฉลิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 28 มี.ค. 66 2
 4. ประกาศการขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค 348 นครราชสีมา โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 28 มี.ค. 66 2
 5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 13 บ้าหนองกุ้ง (สายกุดงูเหลือม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 24 มี.ค. 66 5
 6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านเดื่อ (หน้าโรงเรียนนานาชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 21 มี.ค. 66 3
 1. รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 ก.พ. 66 19
 2. รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 21 ต.ค. 65 59
 3. รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ต.ค. 65 66
 4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเพชร (ซอยติดรั้ว ร.พ. เทพรัตน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ส.ค. 65 70
 5. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหว้า (หน้าโครงการเลิศธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ส.ค. 65 112
 6. รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ก.พ. 65 95
 7. รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ก.ค. 64 84
 1. ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 70
 2.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 77
 3.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 99
 4.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 59
 5.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 62
 6.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ก.พ. 65 68
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
ต้องการให้เทศบาลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของแถวเซเว่นในซอยโคกกรวดและหน้าบิ๊กซีด้วยค่ะสร้า... โดย โบว์ 15 ก.พ. 66 2 31
สอบถามเกี่ยวกับสนุขค่ะ ว่าเทศบาลจะมีโครงการทำหมัน สุนัข/แมว บ้างมั้ยคะ โดย นนทิพา 20 ม.ค. 66 2 39
ขอลายน์ จ่ายค่าน้ำ และค่าไฟ ด้วยครับ โดย คณิต ไข่มุกด์ 18 พ.ค. 65 3 159
เรื่องการเก็บเงินค่าน้ำประปา สาเหตุที่มาเก็บช้า โดย จ่ายศศักดิ์ 16 ต.ค. 63 1 211
มีรับโอนข้าราชการบ้างหรือยังคะช่วงนี้ โดย ยุพิน 8 ก.ย. 63 1 191
บ้านหนองขอน ต.โคกกรวด เผาถ่านอย่างหนัก โดย ปริญวดี 8 ธ.ค. 58 2 283
ผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลคืออะไรครับ โดย คนขี้สงสัย 5 พ.ย. 58 4 198
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.226.122.122
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 79 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2199 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5500 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 489447 คน
เริ่มนับ 13 กย. 2550