เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

"วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นางสาวรุ่งเรือง  กาญจนวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

โทรศัพท์ 086 584 0216

nayok@kokkruad.go.th

ภาพกิจกรรม

     ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

8 พ.ค. 67 (16)

     โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>>>

8 พ.ค. 67 (4)

     โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>>>

8 พ.ค. 67 (6)
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นายเทียม  ชอบทดกลาง
ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์  089 945 5599

tiem.Chobtodklang2507@gmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 งานประเพณีสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 30 เม.ย. 67 222
2 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 23 เม.ย. 67 145
3 ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 21 เม.ย. 67 151
4 ประกาศกำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 21 เม.ย. 67 148
5 ประกาศปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงานหรือให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗ 26 มี.ค. 67 335
6 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 ก.พ. 67 367
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 23 ก.พ. 67 447
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแมลงวัน (สายหนองเรือ-โกรกแดง) 22 ก.พ. 67 352
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 21 ก.พ. 67 346
10 คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในระดับพื้นที่ 9 ก.พ. 67 392
 1. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567 7
 2. จ้างเหมาจัดทำป้ายและสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567 9
 3. จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567 9
 4. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567 9
 5. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567 9
 6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านละลมหม้อ (คลองน้อย) 14 พ.ค. 2567 22
 1. ประกาศ เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแมลงวัน (ซอยพลอยงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 67 13
 2. ประกาศ เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านหนองขอน (ซอยยายเหรียญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 17 พ.ค. 67 11
 3. ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านหนองขอน (ซอยยายเหรียญ) 17 พ.ค. 67 10
 4. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 4 บ้านละลมหม้อ (คลองน้อย) 15 พ.ค. 67 15
 5. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรุปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 4 บ้านละลมหม้อ (คลองน้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 14 พ.ค. 67 21
 6. ประกาศ เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านเดื่อ (ซอยตาโพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 67 24
 1. รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 1 ธ.ค. 66 258
 2. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18 ต.ค. 66 398
 3. รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 8 ก.พ. 66 512
 4. รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 21 ต.ค. 65 557
 5. รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 7 ต.ค. 65 477
 6. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเพชร (ซอยติดรั้ว ร.พ. เทพรัตน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 65 441
 7. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหว้า (หน้าโครงการเลิศธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 65 525
 1. ประกาศ ใช้บังคับระเบียบเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ว่าด้วย เงื่อนไขสำหรับผู้ใช้น้ำประปา พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 16 พ.ค. 67 13
 2. ประกาศผลการลดพลังงานไฟฟ้า รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9 พ.ค. 67 39
 3. ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมงานทะเบียนราษฎรที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 6 พ.ค. 67 153
 4. ประกาศ สิ้นสุดการระงับการจ่ายเงินผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กับเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 พ.ค. 67 71
 5. ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา 24 เม.ย. 67 108
 6. ประกาศเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 5 เม.ย. 67 288
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
ต้องการให้เทศบาลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของแถวเซเว่นในซอยโคกกรวดและหน้าบิ๊กซีด้วยค่ะสร้า... โดย โบว์ 15 ก.พ. 66 3 810
สอบถามเกี่ยวกับสนุขค่ะ ว่าเทศบาลจะมีโครงการทำหมัน สุนัข/แมว บ้างมั้ยคะ โดย นนทิพา 20 ม.ค. 66 2 564
ขอลายน์ จ่ายค่าน้ำ และค่าไฟ ด้วยครับ โดย คณิต ไข่มุกด์ 18 พ.ค. 65 3 860
เรื่องการเก็บเงินค่าน้ำประปา สาเหตุที่มาเก็บช้า โดย จ่ายศศักดิ์ 16 ต.ค. 63 1 831
มีรับโอนข้าราชการบ้างหรือยังคะช่วงนี้ โดย ยุพิน 8 ก.ย. 63 1 789
บ้านหนองขอน ต.โคกกรวด เผาถ่านอย่างหนัก โดย ปริญวดี 8 ธ.ค. 58 2 780
ผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลคืออะไรครับ โดย คนขี้สงสัย 5 พ.ย. 58 4 686
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 100.26.179.41
ออนไลน์ 3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 132 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 6758 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 31702 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 546437 คน
เริ่มนับ 13 กย. 2550
อบต.สีมุม