เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
"วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นางสาวรุ่งเรือง  กาญจนวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

โทรศัพท์ 086 584 0216

nayok@kokkruad.go.th

ภาพกิจกรรม

     ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕..>>>

16 ธ.ค. 65 (21)

     ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ..>>>

6 ธ.ค. 65 (21)

     กีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕

6 ธ.ค. 65 (17)
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นายเทียม  ชอบทดกลาง
ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์  089 945 5599

tiem.Chobtodklang2507@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 5 ม.ค. 66 57
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 3 ม.ค. 66 26
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 14 ธ.ค. 65 67
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประจำปี ๒๕๖๕เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 25 พ.ย. 65 38
5 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19)เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 24 พ.ย. 65 31
 1. จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคและตรายาง จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2566 0
 2. จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งดินสอ (สายท้ายบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2566 0
 3. จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแมลงวัน (ซอยแม่เหว๋า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2566 0
 4. จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองรังกา (ซอยป่ากรวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2566 0
 5. จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2566 0
 6. ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2566 0
 1. ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแมลงวัน (ซอยแม่เหว๋า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ก.พ. 66 4
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านหนองรังกา (ซอยป่ากรวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ก.พ. 66 3
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้านบ้านหนองขอน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองขอน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ก.พ. 66 3
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 บ้านโป่งดินสอ (สายท้ายบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ก.พ. 66 3
 5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านเดื่อ (สายมิตรภาพ - บ้านเดื่อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 6 ก.พ. 66 4
 6. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านหนองรังกา (ซอยป่ากรวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 2 ก.พ. 66 8
 1. รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 21 ต.ค. 65 41
 2. รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ต.ค. 65 45
 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเพชร (ซอยติดรั้ว ร.พ. เทพรัตน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ส.ค. 65 52
 4. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหว้า (หน้าโครงการเลิศธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ส.ค. 65 83
 5. รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ก.พ. 65 77
 6. รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ก.ค. 64 66
 7. รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 9 ม.ค. 63 109
 1. ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 52
 2.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 57
 3.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 80
 4.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 45
 5.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 45
 6.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ก.พ. 65 48
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.232.31.206
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 8 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 431 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2087 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 486034 คน
เริ่มนับ 13 กย. 2550