เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
"วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นางสาวรุ่งเรือง  กาญจนวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

โทรศัพท์ 086 584 0216

nayok@kokkruad.go.th

ภาพกิจกรรม

     เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด จัดงานลอยกระทงบริเวณอ่างห้วยบ้านยาง ประจำปี 2566..>>>

29 พ.ย. 66 (9)

     เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ร่วมกับ สำนักงาน กกต. จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แทนตำแหน่งที..>>>

24 พ.ย. 66 (15)

      เก็บขยะเพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2566..>>>

24 พ.ย. 66 (15)
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นายเทียม  ชอบทดกลาง
ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์  089 945 5599

tiem.Chobtodklang2507@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศผลและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 29 พ.ย. 66 26
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 24 พ.ย. 66 35
3 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 20 พ.ย. 66 16
4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 พ.ย. 66 22
5 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 พ.ย. 66 19
 1. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 0
 2. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 1
 3. จ้างเหมาพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 3
 4. จ้างเหมาพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 3
 5. จ้างเหมาพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 2
 6. จ้างเหมาพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 2
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ย. 66 21
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 14 พ.ย. 66 44
 3. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 9 พ.ย. 66 35
 4. ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 1 พ.ย. 66 43
 5. ประกาศ เปิดเผยการกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 ต.ค. 66 52
 6. ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ ผด.2) เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 16 ต.ค. 66 51
 1. รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 1 ธ.ค. 66 3
 2. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 18 ต.ค. 66 46
 3. รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 ก.พ. 66 162
 4. รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 21 ต.ค. 65 198
 5. รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ต.ค. 65 206
 6. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเพชร (ซอยติดรั้ว ร.พ. เทพรัตน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ส.ค. 65 196
 7. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหว้า (หน้าโครงการเลิศธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ส.ค. 65 267
 1. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 พ.ย. 66 18
 2.
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 พ.ย. 66 17
 3.
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 พ.ย. 66 16
 4.
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 26 ต.ค. 66 48
 5.
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 18 ต.ค. 66 36
 6.
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 ต.ค. 66 567
 1. ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 1 ธ.ค. 66 3
 2.
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 20 พ.ย. 66 16
 3.
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 6 ต.ค. 66 42
 4.
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 18 ก.ย. 66 66
 5.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 ก.ย. 66 55
 6.
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 6 ก.ย. 66 72
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
ต้องการให้เทศบาลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของแถวเซเว่นในซอยโคกกรวดและหน้าบิ๊กซีด้วยค่ะสร้า... โดย โบว์ 15 ก.พ. 66 2 310
สอบถามเกี่ยวกับสนุขค่ะ ว่าเทศบาลจะมีโครงการทำหมัน สุนัข/แมว บ้างมั้ยคะ โดย นนทิพา 20 ม.ค. 66 2 263
ขอลายน์ จ่ายค่าน้ำ และค่าไฟ ด้วยครับ โดย คณิต ไข่มุกด์ 18 พ.ค. 65 3 387
เรื่องการเก็บเงินค่าน้ำประปา สาเหตุที่มาเก็บช้า โดย จ่ายศศักดิ์ 16 ต.ค. 63 1 431
มีรับโอนข้าราชการบ้างหรือยังคะช่วงนี้ โดย ยุพิน 8 ก.ย. 63 1 398
บ้านหนองขอน ต.โคกกรวด เผาถ่านอย่างหนัก โดย ปริญวดี 8 ธ.ค. 58 2 477
ผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลคืออะไรครับ โดย คนขี้สงสัย 5 พ.ย. 58 4 386
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.229.63.28
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 96 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 28529 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 512476 คน
เริ่มนับ 13 กย. 2550