เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

"วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นางสาวรุ่งเรือง  กาญจนวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

โทรศัพท์ 086 584 0216

nayok@kokkruad.go.th

ภาพกิจกรรม

     วันที่6 - 7 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..>>>

2 เม.ย. 67 (32)

     เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ร่วมพิธีวิ่งคบไฟและพิธีมอบคบไฟ 4 มุมเมือง ในงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี พ.ศ.2567 ..>>>

25 มี.ค. 67 (20)

     เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ได้จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 1 , รุ่นที่ 2) ..>>>

29 ก.พ. 67 (22)
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นายเทียม  ชอบทดกลาง
ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์  089 945 5599

tiem.Chobtodklang2507@gmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงานหรือให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗ 26 มี.ค. 67 190
2 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 ก.พ. 67 225
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 23 ก.พ. 67 214
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแมลงวัน (สายหนองเรือ-โกรกแดง) 22 ก.พ. 67 208
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 21 ก.พ. 67 206
6 คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในระดับพื้นที่ 9 ก.พ. 67 278
7 ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 5 ก.พ. 67 186
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 ม.ค. 67 136
9 แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม 26 ม.ค. 67 119
10 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2 11 ม.ค. 67 135
 1. จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) เพื่อเป็นยานพาหนะ รับ-ส่ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567 10
 2. จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อเป็นยานพาหนะ รับ-ส่ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567 7
 3. จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๒ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567 46
 4. ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567 51
 5. จ้างเหมาวงดนตรี พร้อมนักร้องและแดนเซอร์ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567 50
 6. จ้างเหมาบริการเช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุมเครื่องเสียง รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567 48
 1. ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านเดื่อ (ซอยตาโพด) 18 เม.ย. 67 20
 2. ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 67 57
 3. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโคกกรวด - หมู่ที่ 8 บ้านเดื่อ (เลียบคลองน้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 67 49
 4. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายถนนหินคลุก หมู่ที่ 2บ้านโคกกรวด - หมู่ที่ 8 บ้านเดื่อ (เลียบคลองน้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 67 55
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านเดื่อ (ซอยตาโพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 67 64
 6. โครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านหนองรังกา (สายที่พักสงฆ์สวนป่าสุมโนสวนป่าใจดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 67 60
 1. รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 1 ธ.ค. 66 154
 2. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18 ต.ค. 66 285
 3. รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 8 ก.พ. 66 303
 4. รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 21 ต.ค. 65 339
 5. รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 7 ต.ค. 65 358
 6. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเพชร (ซอยติดรั้ว ร.พ. เทพรัตน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 65 339
 7. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหว้า (หน้าโครงการเลิศธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 65 414
 1. ประกาศเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 5 เม.ย. 67 58
 2. ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาอังกฤษ) 28 มี.ค. 67 82
 3. ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาไทย) 28 มี.ค. 67 77
 4. ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กับเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 27 มี.ค. 67 81
 5. ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2567 25 มี.ค. 67 87
 6. ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 ก.พ. 67 95
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
ต้องการให้เทศบาลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของแถวเซเว่นในซอยโคกกรวดและหน้าบิ๊กซีด้วยค่ะสร้า... โดย โบว์ 15 ก.พ. 66 3 584
สอบถามเกี่ยวกับสนุขค่ะ ว่าเทศบาลจะมีโครงการทำหมัน สุนัข/แมว บ้างมั้ยคะ โดย นนทิพา 20 ม.ค. 66 2 444
ขอลายน์ จ่ายค่าน้ำ และค่าไฟ ด้วยครับ โดย คณิต ไข่มุกด์ 18 พ.ค. 65 3 643
เรื่องการเก็บเงินค่าน้ำประปา สาเหตุที่มาเก็บช้า โดย จ่ายศศักดิ์ 16 ต.ค. 63 1 610
มีรับโอนข้าราชการบ้างหรือยังคะช่วงนี้ โดย ยุพิน 8 ก.ย. 63 1 570
บ้านหนองขอน ต.โคกกรวด เผาถ่านอย่างหนัก โดย ปริญวดี 8 ธ.ค. 58 2 656
ผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลคืออะไรครับ โดย คนขี้สงสัย 5 พ.ย. 58 4 558
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.201.97.0
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 128 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4861 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 22681 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 537416 คน
เริ่มนับ 13 กย. 2550
อบต.สีมุม