เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
กองช่าง

นายศักดิ์ชาย สุวรรณา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมพงษ์ พานปรุ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
หัวหน้าฝ่ายการโบธา


นายวรพจน์ สีสิมมา
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายสมพงษ์ เปือยท่าเมือง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางสาวณัฐมน ปักโคทานัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
เจ้าพนักงานการประปา (ปง/ชง)


นายเกริกชัย งามขำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายไกรสร รุ่นใหม่
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางฤทัยรัตน์ น้อยห่างหว้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนริศรา ศิริโรจนางกูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายพงษ์พิศ กล่ำพิมาย
พนักงานขับรถยนต์


นายภูมิเพชร ฑิฒฝั้น
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายวิจิตร กล่ำพิมาย
ผลิตน้ำประปา


นายชวน เลิกสันเทียะ
ผลิตน้ำประปา


นายน้อม โกบโคกกรวด
ผลิตน้ำประปา


- ว่าง -
คนงาน