เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
กองช่าง

นายศักดิ์ชาย สุวรรณา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมพงษ์ พานปรุ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายวรพจน์ สีสิมมา
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นางสาวณัฐมน ปักโคทานัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมพงษ์ เปือยท่าเมือง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
เจ้าพนักงานการประปา (ปง/ชง)


นายเกริกชัย งามขำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายไกรสร รุ่นใหม่
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางฤทัยรัตน์ น้อยห่างหว้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนริศรา ศิริโรจนางกูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายพงษ์พิศ กล่ำพิมาย
พนักงานขับรถยนต์


นายภูมิเพชร ฑิฒฝั้น
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายวิจิตร กล่ำพิมาย
ผลิตน้ำประปา


นายชวน เลิกสันเทียะ
ผลิตน้ำประปา


นายน้อม โกบโคกกรวด
ผลิตน้ำประปา


นายเอกพงศ์ โพธิ์นอก
คนงาน


นายพุฒิเมธ พิพิธภัณฑ์
คนงาน


นายเจตริน ตรีศักดิ์
คนงาน


นาวสาวอัจฉราลักษณ์ แนมขุนทด
คนงาน


นายจักรกฤษณ์ ชัยพันธ์
คนงาน