เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
กองช่าง

นายศักดิ์ชาย สุวรรณา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมพงษ์ พานปรุ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายวรพจน์ สีสิมมา
วิศวกรโยธาชำนาญการ


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวณัฐมน ปักโคทานัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมพงษ์ เปือยท่าเมือง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายเกริกชัย งามขำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายไกรสร รุ่นใหม่
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางฤทัยรัตน์ น้อยห่างหว้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนริศรา ศิริโรจนางกูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายพงษ์พิศ กล่ำพิมาย
พนักงานขับรถยนต์


นายภูมิเพชร ฑิฒฝั้น
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายทองคูณ กิติสกนธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


นายจักรกฤษณ์ ชัยพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นายวิจิตร กล่ำพิมาย
ผลิตน้ำประปา


นายชวน เลิกสันเทียะ
ผลิตน้ำประปา


นายน้อม โกบโคกกรวด
ผลิตน้ำประปา


นายเอกพงศ์ โพธิ์นอก
คนงาน


นายพุฒิเมธ พิพิธภัณฑ์
คนงาน


นายเจตริน ตรีศักดิ์
คนงาน


นางสาวจินต์จุฑา เต็มฤด
คนงาน


นางสาวณัฐฌา สินพูน
คนงาน