เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
"วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นางสาวรุ่งเรือง  กาญจนวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

โทรศัพท์ 086 584 0216

nayok@kokkruad.go.th

ภาพกิจกรรม

     ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

22 ก.ย. 66 (9)

     โครงการซ้อมแผนป้องกันดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ..>>>

28 ก.ค. 66 (43)

     โครงการขับขี่ปลอดภัยในชุมชนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..>>>

19 ก.ค. 66 (24)
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นายเทียม  ชอบทดกลาง
ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์  089 945 5599

tiem.Chobtodklang2507@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ก.ย. 66 11
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ประจำปี 2566เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 ก.ย. 66 18
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 6 ก.ย. 66 20
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 5 ก.ย. 66 22
5 ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 30 ส.ค. 66 27
 1. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566 17
 2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566 17
 3. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566 16
 4. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566 16
 5. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๔ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๑-๕๙-๐๐๑๓ และ รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๑-๖๓-๐๐๑๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566 17
 6. ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาส่งสัญญาณวิทยุ แบบ Self support จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566 18
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านหนองรังกา (สายสวนเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 13 ก.ย. 66 43
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนน คสล.ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 13 ก.ย. 66 19
 3. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 11 ก.ย. 66 19
 4. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านหนองรังกา (สายสวนเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 11 ก.ย. 66 20
 5. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านหนองรังกา (สายสวนเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 11 ก.ย. 66 20
 6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 ก.ย. 66 22
 1. รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 ก.พ. 66 104
 2. รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 21 ต.ค. 65 147
 3. รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ต.ค. 65 155
 4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเพชร (ซอยติดรั้ว ร.พ. เทพรัตน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ส.ค. 65 142
 5. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหว้า (หน้าโครงการเลิศธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ส.ค. 65 216
 6. รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ก.พ. 65 183
 7. รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ก.ค. 64 160
 1. ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 ก.ย. 66 15
 2.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 5 ก.ย. 66 19
 3.
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 9 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 1 ก.ย. 66 24
 4.
ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 30 ส.ค. 66 25
 5.
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 28 ส.ค. 66 23
 6.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 21 ส.ค. 66 24
 1. ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 18 ก.ย. 66 12
 2.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 8 ก.ย. 66 13
 3.
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 6 ก.ย. 66 19
 4.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 5 ก.ย. 66 18
 5.
ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 30 ส.ค. 66 23
 6.
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 31 ก.ค. 66 41
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
ต้องการให้เทศบาลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของแถวเซเว่นในซอยโคกกรวดและหน้าบิ๊กซีด้วยค่ะสร้า... โดย โบว์ 15 ก.พ. 66 2 183
สอบถามเกี่ยวกับสนุขค่ะ ว่าเทศบาลจะมีโครงการทำหมัน สุนัข/แมว บ้างมั้ยคะ โดย นนทิพา 20 ม.ค. 66 2 179
ขอลายน์ จ่ายค่าน้ำ และค่าไฟ ด้วยครับ โดย คณิต ไข่มุกด์ 18 พ.ค. 65 3 318
เรื่องการเก็บเงินค่าน้ำประปา สาเหตุที่มาเก็บช้า โดย จ่ายศศักดิ์ 16 ต.ค. 63 1 357
มีรับโอนข้าราชการบ้างหรือยังคะช่วงนี้ โดย ยุพิน 8 ก.ย. 63 1 321
บ้านหนองขอน ต.โคกกรวด เผาถ่านอย่างหนัก โดย ปริญวดี 8 ธ.ค. 58 2 407
ผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลคืออะไรครับ โดย คนขี้สงสัย 5 พ.ย. 58 4 319
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.239.59.31
ออนไลน์ 3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 40 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2802 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 21907 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 505854 คน
เริ่มนับ 13 กย. 2550