เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
"วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

นางสาวรุ่งเรือง  กาญจนวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

โทรศัพท์ 08-6584-0216

e-mail:nayok@kokkruad.go.th

ภาพกิจกรรม

     พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช”..>>>

24 พ.ย. 65 (4)

     โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อการพัฒนาองค์กร..>>>

24 พ.ย. 65 (4)

     กีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕

22 พ.ย. 65 (11)
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

 

อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ -

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประจำปี ๒๕๖๕เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 25 พ.ย. 65 0
2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19)เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 24 พ.ย. 65 2
3 ประกาศผลและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 23 พ.ย. 65 4
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สังกัด กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 18 พ.ย. 65 13
5 รายงานความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 3 พ.ย. 65 13
 1. จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านละลมหม้อ (ข้างหยวนการยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565 2
 2. จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านละลมหม้อ (ซอยอยู่เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565 2
 3. จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแต้ว (คุ้มเสาหงส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565 2
 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแมลงวัน (สายแยกทางหลวงชนบท-โป่งแมลงวัน) ตำบลโคกกรวด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565 4
 5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านเดื่อ-หมู่ที่ 10 บ้านดอน (สายแยกมิตรภาพ-วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา) ตำบลโคกกรวด กว้าง 13.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,050.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565 2
 6. จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแต้ว (คุ้มเสาหงส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565 2
 1. ประกาศร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแมลงวัน (สายแยกทางหลวงชนบท-โป่งแมลงวัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 25 พ.ย. 65 1
 2. ประกาศร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านเดื่อ-หมู่ที่ 10 บ้านดอน (สายแยกมิตรภาพ-วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา) เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 25 พ.ย. 65 1
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 บ้านละลมหม้อ (ข้างหยวนการยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 25 พ.ย. 65 0
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านละลมหม้อ (ซอยอยู่เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 25 พ.ย. 65 0
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านดอนแต้ว (คุ้มเสาหงส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 25 พ.ย. 65 0
 6. ประกาศเปิดเผยกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 บ้านละลมหม้อ (ข้างหยวนการยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 24 พ.ย. 65 1
 1. รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 21 ต.ค. 65 18
 2. รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ต.ค. 65 22
 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเพชร (ซอยติดรั้ว ร.พ. เทพรัตน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ส.ค. 65 26
 4. ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหว้า (หน้าโครงการเลิศธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ส.ค. 65 40
 5. รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 7 ก.พ. 65 48
 6. รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ก.ค. 64 39
 7. รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 9 ม.ค. 63 82
 1. ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 28
 2.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 30
 3.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 54
 4.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 24
 5.
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 17 พ.ค. 65 22
 6.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 22 ก.พ. 65 27
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
ขอลายน์ จ่ายค่าน้ำ และค่าไฟ ด้วยครับ โดย คณิต ไข่มุกด์ 18 พ.ค. 65 2 74
เรื่องการเก็บเงินค่าน้ำประปา สาเหตุที่มาเก็บช้า โดย จ่ายศศักดิ์ 16 ต.ค. 63 1 132
มีรับโอนข้าราชการบ้างหรือยังคะช่วงนี้ โดย ยุพิน 8 ก.ย. 63 1 114
บ้านหนองขอน ต.โคกกรวด เผาถ่านอย่างหนัก โดย ปริญวดี 8 ธ.ค. 58 2 215
ผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลคืออะไรครับ โดย คนขี้สงสัย 5 พ.ย. 58 4 131
เผาถ่าน โดย ผู้เดือดร้อนจริงๆ 9 ธ.ค. 56 1 331
น้ำประปาหมู่ 11 โดย คนเดือดร้อน 19 ส.ค. 56 3 537
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.65.63
ออนไลน์ 4 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 62 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1353 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 7258 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 482444 คน
เริ่มนับ 13 กย. 2550