เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
กองคลัง

นางเสาวลักษณ์ อุกฤษ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวณัฐกานต์ เอมโอด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสุพัตรา รักบุญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวกรทิกา เชาว์พลกรัง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวสุดารัตน์ พุดสูงเนิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวสุวิภา กุนอก
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางวสาวอนุสรา พีบขุดทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจันทิมา ทานประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอคพงษ์ ดินขุนทด
พนักงานขับรถ