เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
สำนักปลัด

นางสาววรรณวดี ดีสวน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายสุรวุธ บูรณาศานติคุปต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายณัฐพร เชียงใหม่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศศิธร ไม้สูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายรัชพล ระหา
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวนภัสวรรณ แฝงฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายอาทิตย์ ศิริสวัสดิ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก/ชก)


นางสาวสายพิน สีคร้าม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุนทร ดำขำ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางสาวรัตนา อริยะเดช
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
เจ้าพนักงานทะเบียน (ปง/ชง)


นางปฐมาภรณ์ นามโส
นักจัดการรงานทั่วไป


นางสาวจิรพรรณ กลางโยธี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายชัชวาลย์ ประกอบผล
พนักงานดับเพลิง


นายประมวล เกตุใหม่
พนักงานดับเพลิง


นายบรรณวัชร ทานวัน
พนักงานดับเพลิง


นายจีระพันธุ์ เชียงใหม่
พนักงานดับเพลิง


นายยุทธนา กองโคกกรวด
พนักงานดับเพลิง


นายวีรยุทธ ประกอบผล
พนักงานดับเพลิง


นายทองคูณ กิติสกนธ์
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายสามารถ สกุลไทย
พนักงานขับรถยนต์


นางกุหลาบ ปรุใหม่
ภารโรง


นางอรุณ กรณ์โคกกรวด
คนงาน


นายเกษมศักดิ์ ขันโคกกรวด
คนงาน


- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


- ว่าง -
คนงาน


- ว่าง -
คนงาน


- ว่าง -
คนงาน


- ว่าง -
คนงาน


- ว่าง -
คนงาน