เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
สำนักปลัด

นางสาววรรณวดี ดีสวน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายสุรวุธ บูรณาศานติคุปต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายณัฐพร เชียงใหม่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศศิธร ไม้สูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายรัชพล ระหา
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวนภัสวรรณ แฝงฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายอาทิตย์ ศิริสวัสดิ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก/ชก)


นางสาวสายพิน สีคร้าม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุนทร ดำขำ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางสาวรัตนา อริยะเดช
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นายจิรายุส ปัดชา
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน


นางปฐมาภรณ์ นามโส
นักจัดการรงานทั่วไป


นางสาวจิรพรรณ กลางโยธี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายชัชวาลย์ ประกอบผล
พนักงานดับเพลิง


- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


นายประมวล เกตุใหม่
พนักงานดับเพลิง


นายจีระพันธุ์ เชียงใหม่
พนักงานดับเพลิง


นายบรรณวัชร ทานวัน
พนักงานดับเพลิง


นายยุทธนา กองโคกกรวด
พนักงานดับเพลิง


นายวีรยุทธ ประกอบผล
พนักงานดับเพลิง


นายทองคูณ กิติสกนธ์
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายสามารถ สกุลไทย
พนักงานขับรถยนต์


- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์


นางกุหลาบ ปรุใหม่
ภารโรง


นางอรุณ กรณ์โคกกรวด
คนงาน


นายเกษมศักดิ์ ขันโคกกรวด
คนงาน


นางสาวพรชนก ชาญโคกกรวด
คนงาน


- ว่าง -
คนงาน


- ว่าง -
คนงาน


- ว่าง -
คนงาน