เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพิรุฬห์ ศิริทองคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


อยู่ระหว่างการสรรหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


นายจีรวัฒน์ คำเกษ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวพัชรา สีลาดหา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางมณฑิกาญจน์ คุณามาตย์
ผู้ฃ่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจันจิรา นองใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุริยา ศิลาโคกกรวด
พนักงานขับรถยนต์


นายผิว ทานวัน
พนักงานขับรถยนต์


นายนวทรรศน์ ดินขุนทด
พนักงานขับรถยนต์


นายสุพจน์ ประกอบผล
คนงานประจำรถขยะ


นายขุนทอง ชูชาญ
คนงานประจำรถขยะ


นายธันวา ทานวัน
คนงานประจำรถขยะ


นายขวัญชัย ประกอบผล
คนงานประจำรถขยะ


นายครรชิต บุญยัง
คนงานประจำรถขยะ


นายฉันทวัฒน์ กูบโคกกรวด
คนงานประจำรถขยะ