เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
หัวหน้าส่วนราชการ

- ว่าง - อยู่ระหว่างการสรรหาโดยการรับโอน (ย้าย)
ปลัดเทศบาล


นางสาววรรณวดี ดีสวน โทรศัพท์ 095-2475995
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางเสาวลักษณ์ อุกฤษ โทรศัพท์ 062-7824553
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายศักดิ์ชาย สุวรรณา โทรศัพท์ 094-3989196
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายพิรุฬห์ ศิริทองคำ โทรศัพท์ 065-3941953
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายพิรุฬห์ ศิริทองคำ โทรศัพท์ 065-3941953
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม